نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   مقام موسیقایی
مقام موسیقایی
سردبير: اردشیر مجرد تاکستانی
مدير مسئول: محمد صحتی سردرودی
هيئت تحريريه: محمد حسین بکائی
هيئت تحريريه: حسین حسینی معتمدی
هيئت تحريريه: حسن الجعفری الدهلوی
عنوان: مقام موسیقایی
زبان: فارسی
دوره نشر: ماهنامه
نوع نشریه: تخصصی
مقام موسیقایی - 29
پیاپی ۲۹، سال هفتم، شماره ۱۴م، مرداد و شهریور۱۳۸۴، ۷۰ صفحه، رحلى كوچك