نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   تاریخ
تاریخ
مجله گروه تاریخ ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سردبير: غلامحسین زرگری نژاد
مدير مسئول: نصر الله پور جوادی
هيئت تحريريه: علیرضا اطلاقی
هيئت تحريريه: سید محمدحسین سجاد
هيئت تحريريه: تحسین فاضل مشهدی
عنوان: تاریخ
عنوان فرعی: مجله گروه تاریخ ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی
زبان: فارسی
دوره نشر: فصلنامه
نوع نشریه: تخصصی
شاپا: ۱۰۲۶-۲۲۸۸
شماره‌ها:
تاریخ - 1
پیاپی ۱، سال اول، شماره اول، بهار ۱۳۷۹، ۲۹۸ صفحه، وزيرى
تاریخ - 2
پیاپی ۲، سال دوم، شماره اول، ۱۳۸۰، ۳۳۲ صفحه، وزيرى
تاریخ - 5
پیاپی ۵، ویژه‌نامه ویژه نامه خلیج فارس، سال چهارم، شماره پنجم، ۱۳۸۲، ۳۶۱ صفحه، وزيرى
تاریخ - 6،7
پیاپی ۶،۷، ویژه‌نامه ویژه نامه تاریخ اسلام، سال پنجم، شماره ششم، ۱۳۸۳، ۲۳۲ صفحه، وزيرى