نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   سوره
سوره
سردبير: عبدالصمد شاکر
مدير مسئول: محمد صحتی سردرودی
هيئت تحريريه: علی ابن جبیر
عنوان: سوره
زبان: فارسی
دوره نشر: ماهنامه
نوع نشریه: فرهنگی،تحلیلی
شماره‌ها:
سوره - 4
پیاپی ۴، سال دوره جدید، شماره چهارم، شهریور و مهر ۱۳۸۲، ۸۰ صفحه، رحلى كوچك
سوره - 6
پیاپی ۶، سال دوره جدید، شماره ششم، دی۱۳۸۲، ۷۹ صفحه، رحلى كوچك
سوره - 8
پیاپی ۸، سال دوره جدید، شماره هشتم، فروردین و اردیبهشت۱۳۸۳، ۸۸ صفحه، رحلى كوچك
سوره - 9
پیاپی ۹، سال دوره جدید، شماره نهم، خرداد و تیر۱۳۸۳، ۹۵ صفحه، رحلى كوچك
سوره - 11
پیاپی ۱۱، سال دوره جدید، شماره ۱۱م، مهر ۱۳۸۳، ۱۲۶ صفحه، رحلى كوچك
سوره - 12
پیاپی ۱۲، سال دوره جدید، شماره ۱۲م، آبان و آذر۱۳۸۳، ۱۰۹ صفحه، رحلى كوچك
سوره - 16
پیاپی ۱۶، سال دوره جدید، شماره ۱۶م، اردیبهشت۱۳۸۴، ۹۱ صفحه، رحلى كوچك