نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   گزارش میراث
گزارش میراث
سردبير و مدیر مسئول: اکبر ایرانی قمی
صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب
مدير داخلى: فاطمه شاملو
مدير هنري: کوروش شبگرد
عنوان: گزارش میراث
زبان: فارسی
دوره نشر: ماهنامه
دوره نشر جدید: دوماهنامه
نوع نشریه: تخصصی اطلاع رسانی در حوزه تصحیح انتقادی متون نسخه شناسی و مباحث ایرانشناسی
شاپا: ۲۰۰۸-۰۱۷۴
شماره‌ها:
گزارش میراث - 1
پیاپی ۱، سال اول، شماره اول، مهر۱۳۸۵، ۶۲ صفحه، رحلى كوچك
ضمیمه گزارش میراث- 2
پیاپی ۲، ویژه‌نامه کتابسازی و انتحال (1)، شماره دوم، ۱۳۹۱ش.، ۱۲۶ صفحه، رحلى كوچك
پیاپی ۳،۴، سال اول، شماره سوم، ۱۳۸۵، ۷۰ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث - 6 ـ 4
پیاپی ۶ ـ ۴، سال دوم، شماره ششم، دی تا اسفند۱۳۸۵، ۸۲ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث - 7
پیاپی ۷، سال اول، شماره هفتم، فروردین۱۳۸۶، ۵۰ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث - 8،9
پیاپی ۸،۹، سال اول، شماره هشتم، اردیبهشت و خرداد۱۳۸۶، ۶۷ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 11- 10
پیاپی ۱۰ و ۱۱، سال اول، شماره دهم، ۱۳۸۶ش.، ۶۷، ۴ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 12
پیاپی ۱۲، سال اول، شماره ۱۲م، ۱۳۸۶ش.، ۶۵، ۲ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 14- 13
پیاپی ۱۳ و ۱۴، سال دوم، شماره ۱۳ و ۱۴م، ۱۳۸۶ش.، ۶۳، ۴ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 16- 15
پیاپی ۱۵ و ۱۶، سال دوم، شماره ۱۵ و ۱۶م، ۱۳۸۶ش.، ۷۶، ۳ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 18- 17
پیاپی ۱۷ و ۱۸، سال دوم، شماره ۱۷ و ۱۸م، ۱۳۸۶ش.، ۷۷، ۲ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 20- 19
پیاپی ۱۹ و ۲۰، سال دوم، شماره ۱۹ و ۲۰م، ۱۳۸۷ش.، ۸۹، ۲ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 22- 21
پیاپی ۲۱ و ۲۲، سال دوم، شماره ۲۱ و ۲۲م، ۱۳۸۷ش.، ۷۶، ۳ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 24- 23
پیاپی ۲۳ و ۲۴، سال دوم، شماره ۲۳ و ۲۴م، ۱۳۸۷ش.، ۸۷ صفحه، رحلى كوچك
پیاپی ۲۵ و ۲۶، سال سوم، شماره ۲۵ و ۲۶م، ۱۳۸۷ش.، ۷۸ صفحه، رحلى كوچك
پیاپی ۲۷ و ۲۸، سال سوم، شماره ۲۷ و ۲۸م، ۱۳۸۷ش.، ۹۴ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 30- 29
پیاپی ۲۹ و۳۰، سال سوم، شماره ۲۹ و ۳۰م، ۱۳۸۷ش.، ۸۷ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 32- 31
پیاپی ۳۱ و ۳۲، سال سوم، شماره ۳۱ و ۳۲م، ۱۳۸۸ش.، ۷۹ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 33
پیاپی ۳۳، سال سوم، شماره ۳۳م، ۱۳۸۸ش.، ۹۱ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 34
پیاپی ۳۴، سال سوم، شماره ۳۴م، ۱۳۸۸ش.، ۷۹ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 35
پیاپی ۳۵، سال چهارم، شماره ۳۵م، ۱۳۸۸ش.، ۸۳ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 36
پیاپی ۳۶، سال چهارم، شماره ۳۶م، ۱۳۸۸ش.، ۸۷ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 37
پیاپی ۳۷، سال چهارم، شماره ۳۷م، ۱۳۸۸ش.، ۷۹ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 38
پیاپی ۳۸، سال چهارم، شماره ۳۸م، ۱۳۸۹ش.، ۷۹ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 39
پیاپی ۳۹، سال چهارم، شماره ۳۹م، ۱۳۸۹ش.، ۷۹ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 40
پیاپی ۴۰، سال چهارم، شماره ۴۰م، ۱۳۸۹ش.، ۷۹ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 41
پیاپی ۴۱، سال پنجم، شماره ۴۱م، ۱۳۸۹ش.، ۷۹ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 42 و 43
پیاپی ۴۲ و ۴۳، سال پنجم، شماره ۴۲ و ۴۳م، ۱۳۸۹ش.، ۷۹ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 44
پیاپی ۴۴، ویژه‌نامه یادنامه استاد ایرج افشار، سال پنجم، شماره ۴۴م، ۱۳۹۰ش.، ۱۸۹ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 45
پیاپی ۴۵، سال پنجم، شماره ۴۵م، ۱۳۹۰ش.، ۸۷ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 46
پیاپی ۴۶، سال پنجم، شماره ۴۶م، ۱۳۹۰ش.، ۱۱۱ صفحه، وزيرى
گزارش میراث- 47- 48
پیاپی ۴۷ و ۴۸، سال پنجم، شماره ۴۷ و ۴۸م، ۱۳۹۰ش.، ۱۳۲ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 49
پیاپی ۴۹، سال پنجم، شماره ۴۹م، ۱۳۹۰ش.، ۱۵۱ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 50- 51
پیاپی ۵۰ و ۵۱، سال ششم، شماره اول، ۱۳۹۱ش.، ۱۱۸ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 52- 53
پیاپی ۵۲ و ۵۳، سال ششم، شماره سوم، ۱۳۹۱ش.، ۱۴۳ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 56- 57
پیاپی ۵۶- ۵۷، سال هفتم، شماره اول، ۱۳۹۲ش.، ۱۵۹ صفحه، رحلى
گزارش میراث- 58- 59
پیاپی ۵۸-۵۹، سال هفتم، شماره ۵۸-۵۹م، ۱۳۹۲ش.، ۱۱۴ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 60-61
پیاپی ۶۰-۶۱، سال هفتم، شماره پنجم، ۱۳۹۲ش.، ۱۰۵ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 62-63
سال هشتم، شماره ۶۳-۶۲م، ۱۳۹۳ش.، ۱۶۵ صفحه، رحلى كوچك
گزارش میراث- 62-63
سال هشتم، شماره ۶۳-۶۲م، ۱۳۹۳ش.، ۱۶۵ صفحه، رحلى كوچك