نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین
نسخه خطی کتابخانه جامع کبیر.
زبان: عربی
نویسنده: محسن جشمی بیهقی
سرعنوان موضوعی: خاندان نبوت در قرآن، خاندان نبوت > احادیث اهل سنت، خاندان نبوت > احادیث، احادیث شیعه > قرن5ق.، ائمه اثنا عشر > جنبه های قرآنی
تعداد سطر: مختلف
کاتب: سیّد علی به قاسم موبدی عنبسی زیدی
تاریخ کتابت: ۱۵ ربیع الاول ۱۲۹۲ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: محسن بن کرامة معروف به حاکم جشمی
نسخه کامل و در ۵۲ برگ کتابت شده است، کاتب سیّد علی به قاسم موبدی عنبسی زیدی، تاریخ کتابت پانزدهم ربیع الاول ۱۲۹۲ هجری.
عکس از جامع کبیر یمن ـ صنعاء
تعداد فریم: ۵۴
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۱۷
عرض تصویر: ۲۵
شماره نسخه عکسی: ع/۱۹
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین
نسخه‌های چاپی کتاب
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین
نسخ خطی دیگر از این کتاب
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین
زبان: عربی
نویسنده: محسن جشمی بیهقی
سرعنوان موضوعی: خاندان نبوت در قرآن، خاندان نبوت > احادیث اهل سنت، خاندان نبوت > احادیث، احادیث شیعه > قرن5ق.، ائمه اثنا عشر > جنبه های قرآنی