کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلیات اسلام   /   میراث حوزه اصفهان
میراث حوزه اصفهان
زبان: فارسی
به کوشش: احمد سجادی، رحیم قاسمی
جلد 2 به کوشش: مجید هادی زاده
جلد 3،4 و 7 به کوشش: محمدجواد نورمحمدی
سرعنوان موضوعی: فلسفه اسلامی > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴، کلام > متون قدیمی تا قرن14، اسلام > متون قدیمی تا قرن 14، فقه جعفری > متون قدیمی تا قرن 14
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎1‎ ‎/‎س‎3‎ ‎م‎9
المطبوع من الكتاب:
میراث حوزه اصفهان
میراث حوزه اصفهان
موسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء علیها السلام، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۶ش.، 8 جلد
شرح پدیدآور: به اهتمام سید احمد سجادی،رحیم قاسمی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
تنالگان: [برای] مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان
فروست: مجموعه‌ منشورات‌؛۲
فروست ج.7: مجموعه منشورات؛ ۲۵
یادداشت: جلد چهارم توسط حوزه علمیه اصفهان، مرکز تحقیقات رایانه‌ای منتشر شده است.
جلد سوم تالیف احمد سجادی و محمدجواد نورمحمدی است.
جلد چهارم تالیف محمدجواد نورمحمدی است.
جلد هفتم به اهتمام محمدجواد نورمحمدی است
اهدا کننده: مرکز احیاء میراث اسلامی و مهدی باقری سیرافی
میراث حوزه اصفهان
موسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء علیها السلام، قم، ۱۳۸۳ش.، 5 جلد
شرح پدیدآور: به اهتمام سید احمد سجادی،رحیم قاسمی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
شابک: ۹۶۴-۹۲۹۷۴-۹-۹
تنالگان: [برای] مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان
فروست: مجموعه‌ منشورات‌؛۲؛۱۷