کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Religion and the State in Iran, 1785–1906: The Role of the Ulama in the Qajar Period
Religion and the State in Iran, 1785–1906: The Role of the Ulama in the Qajar Period
زبان: انگلیسی
نویسنده: Hamid Algar
آثار مرتبط
دین و دولت در ایران : نقش علماء در دوره قاجار ۱. دین و دولت در ایران : نقش علماء در دوره قاجار (ترجمه با عنوان)
مترجم: ابوالقاسم سری
انتشارات توس، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۶ش.
همچنین نگاه کنید
Hamid Algar Hamid Algar (نویسنده)