کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام
ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام
زبان: عربی
نویسنده: حسین بن حکم حبری کوفی
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
ما نزل من القرآن في علي (ع) ما نزل من القرآن في علي (ع)
زبان: عربی
نویسنده: حسین بن حکم حبری کوفی
کاتب: محمّد بن حسن بن النعائم
تاریخ کتابت: ۶ شوال ۶۶۱ق.
شماره نسخه عکسی: ع/۱۹۵
ما نزل من القرآن في علي (ع) ما نزل من القرآن في علي (ع)
زبان: عربی
نویسنده: حسین بن حکم حبری کوفی
کاتب: محمود بن عبدالله ساوجی
تاریخ کتابت: رمضان ۹۷۴ق.
شماره نسخه عکسی: ع/۹۰