کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   Discours de la méthode
Discours de la méthode
زبان: فرانسه
نویسنده: رنه دکارت
آثار مرتبط
گفتار در روش راه بردن عقل ۱. گفتار در روش راه بردن عقل (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمدعلی فروغی
• سیر حکمت در اروپا، انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، 3 جلد
همچنین نگاه کنید
رنه دکارت رنه دکارت (نویسنده)