کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   لوائح اللوحین في اسرار شهادة الحسین
لوائح اللوحین في اسرار شهادة الحسین
نویسنده: سیّد محمّدباقر بن مرتضی طباطبائی یزدی حائری
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
لوائح اللوحین في اسرار شهادة الحسین لوائح اللوحین في اسرار شهادة الحسین
مخطوطة کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، برقم ۳۳۱.
نویسنده: سیّد محمّدباقر بن مرتضی طباطبائی یزدی حائری
تاریخ کتابت: جمادی الثانی ۱۲۹۶ق.
شماره نسخه عکسی: ع/۱۷۳
لوائح اللوحین في اسرار شهادة الحسین لوائح اللوحین في اسرار شهادة الحسین
مخطوطة کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، برقم ۳۳۱.
نویسنده: سیّد محمّدباقر بن مرتضی طباطبائی یزدی حائری
تاریخ کتابت: جمادی الثانی ۱۲۹۶ق.
شماره نسخه عکسی: ع/۱۷۳
همچنین نگاه کنید
لوائح اللوحین في اسرار شهادة الحسین لوائح اللوحین في اسرار شهادة الحسین (نسخه خطی)