کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   شرح قصیدة المیمیّة لفرزدق
شرح قصیدة المیمیّة لفرزدق
زبان: عربی
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
شرح قصیدة المیمیّة لفرزدق شرح قصیدة المیمیّة لفرزدق
مخطوطة کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
زبان: عربی
تاریخ کتابت: ۲۶ ذی القعده ۱۲۲۳ق.
شماره نسخه عکسی: ع/۱۴۰
شرح قصیدة المیمیّة لفرزدق شرح قصیدة المیمیّة لفرزدق
مخطوطة کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
زبان: عربی
تاریخ کتابت: ۲۶ ذی القعده ۱۲۲۳ق.
شماره نسخه عکسی: ع/۱۴۰
همچنین نگاه کنید
شرح قصیدة المیمیّة لفرزدق شرح قصیدة المیمیّة لفرزدق (نسخه خطی)