کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   الشهاب الثاقب في بیان معنی الناصب
الشهاب الثاقب في بیان معنی الناصب
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
الشهاب الثاقب في بیان معنی الناصب الشهاب الثاقب في بیان معنی الناصب
مخطوطة کتابخانه دانشگاه شیراز، برقم ۹۴۲ خ.
شماره نسخه عکسی: ع/۱۲۱