کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   اوپه نیشدها
اوپه نیشدها
زبان: هندی
آثار مرتبط
۱. اوپانیشاد (سر اکبر) (ترجمه با عنوان)
سرشناسه: اوپانیشادها. فارسی‌
مترجم: محمد داراشکوه بابری
انتشارات علمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد، مصحح: تارا چند و محمد رضا جلالی نائینی
۲. گزیده اوپه نیشدها (منتخب با عنوان)
با مقدمه و حواشی و فهرست لغات
سرشناسه: اوپانیشادها. فارسی‌. برگزیده‌
مترجم: صادق رضازاده شفق