کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   قصیده یائیه
قصیده یائیه
زبان: فارسی
شاعر: میرفندرسکی
آثار مرتبط
شرح قصیدة المیر ۱. شرح قصیدة المیر (شرح با عنوان)
نویسنده: محمدصالح خلخالی
• تحفة المراد شرح قصیده میرفندرسکی، الزهراء، تهران، -۸۱۶ ۶ش.، با مقدمه: جلال الدین آشتیانی، به کوشش: محمدحسین اکبری ساوی
تحفة المراد شرح قصیده میرفندرسکی ۲. تحفة المراد شرح قصیده میرفندرسکی (شرح با عنوان)
نویسنده: عباس شریف دارابی شیرازی
الزهراء، تهران، -۸۱۶ ۶ش.، با مقدمه: جلال الدین آشتیانی، به کوشش: محمدحسین اکبری ساوی
شرح قصیده یائیه میرفندرسکی ۳. شرح قصیده یائیه میرفندرسکی (شرح با عنوان)
نویسنده: محسن گیلانی
• تحفة المراد شرح قصیده میرفندرسکی، الزهراء، تهران، -۸۱۶ ۶ش.، با مقدمه: جلال الدین آشتیانی، به کوشش: محمدحسین اکبری ساوی
همچنین نگاه کنید
میرفندرسکی میرفندرسکی (شاعر)