کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   انواریه
انواریه
عنوان فرعی: ترجمه و شرح حکمة الاشراق سهروردی
عنوان قراردادی: [حکمه‌ الاشراق‌. فارسی‌. برگزیده‌. شرح‌]
زبان: فارسی
به کوشش: آستیم
شارح: محمدشریف هروی
سرعنوان موضوعی: سهروردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌، ۵۴۹؟ - ۵۸۷ق‌. > ح‍ک‍م‍ه‌ الاش‍راق > ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر، اشراقیان
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎7‎4‎5‎ ‎/‎آ‎2‎ ‎ه‎4
المطبوع من الكتاب:
انواریه
انواریه
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۳ش.
شرح پدیدآور: تالیف محمدشریف نظام الدین احمد بن الهروی؛ متن انتقادی و مقدمه حسین ضیائی؛ به اهتمام آستیم
با مقدمه: حسین ضیائی تربتی
به کوشش: آستیم
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: مرکز ایرانی‌ مطالعه‌ فرهنگها: مجموعه‌ مطالعات‌ اسلامی‌؛ ۳ مرکز ایرانی‌ مطالعه‌ فرهنگها: مجموعه‌ مطالعات‌ اسلامی؛۳
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۲۵۶ - ۲۵۳ ؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
انواریه
انواریه
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸ش.
شرح پدیدآور: تالیف محمدشریف نظام الدین احمد بن الهروی؛ متن انتقادی و مقدمه حسین ضیائی؛ به اهتمام آستیم
مصحح: آستیم و حسین ضیائی تربتی
به کوشش: آستیم
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
فروست: مرکز ایرانی‌ مطالعه‌ فرهنگها: مجموعه‌ مطالعات‌ اسلامی‌؛ ۳ مرکز ایرانی‌ مطالعه‌ فرهنگها: مجموعه‌ مطالعات‌ اسلامی‌؛۳
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۲۵۶ - ۲۵۳ ؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
آثار مرتبط
۱. حکمة الاشراق (شرح برای)
۲. حکمة الاشراق (ترجمه برای)
همچنین نگاه کنید
 آستیم آستیم (به کوشش)
محمدشریف هروی محمدشریف هروی (شارح)
حسین ضیائی تربتی حسین ضیائی تربتی (با مقدمه)
امیرکبیر امیرکبیر (ناشر)