کتب چاپی
کتابشناسی ایران
عنوان فرعی: فهرستی از مقالات و کتابهائی که به زبانهای اروپائی درباره ایران چاپ شده است
عنوان موازی: A bibliography of Iran
زبان: انگلیسی
نویسنده: یحیی ماهیار نوابی
سرعنوان موضوعی: ایران > کتابشناسی
رده کنگره: ‎Z‎ ‎3‎3‎6‎6‎ ‎/‎ب‎9‎ ‎م‎2
کتابشناسی ایران
کتابشناسی ایران
بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۶۶ش.، 9 جلد
شرح پدیدآور: تالیف ماهیار نوابی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: انتشارات‌ بنیاد فرهنگ‌ ایران‌؛۲۷۵،۲۷۱،۲۶۱: فهرست‌ها؛۵،۴،۶
توضیح: فهرست‌نویسی‌ براساس‌ جلد سوم‌، ۱۳۵۷
همچنین نگاه کنید
یحیی ماهیار نوابی یحیی ماهیار نوابی (نویسنده)
بنیاد فرهنگ ایران بنیاد فرهنگ ایران (ناشر)
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (ناشر جلد 6 - 9)