کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   تهذیب المغنی
تهذیب المغنی
زبان: عربی
به کوشش: مجمع العلمی الاسلامی، لجنة تنظیم الکتب الدرسیة للحوزات العلمیة
سرعنوان موضوعی: زبان عربی > نحو
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎5‎1‎ ‎/‎الف‎2‎ ‎م‎6‎0‎1‎
تهذیب المغنی
تهذیب المغنی
مجمع علمی اسلامی، تهران، ۱۴۱۰ق.
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
تنالگان: لجنة تنظیم الکتب الدرسیة للحوزات العلمیة
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
این‌ کتاب‌ قبلا با نام‌ مهذب‌ مغنی‌ اللبیب‌ عن‌ کتب‌ الاعاریب‌ که‌ خلاصه‌ کتاب‌ المغنی‌ اللبیب‌ عن‌ کتب‌ الاعاریب‌ عبدالله‌بن‌ یوسف‌ ابن‌هشام‌ منتشر شده‌ است‌.
آثار مرتبط
مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب ۱. مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب (تهذیب برای)
نویسنده: ابن هشام انصاری
• حاشیة الدسوقی علی کتاب مغنی اللبیب و بهامشه متن مغنی اللبیب، مکتبة الشفیعی، اصفهان، ۲ش.، 2 جلد
سید الشهداء، چاپ هفتم، قم، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد، اشراف: محمدسعید افغانی، مصحح: مازن مبارک و محمدعلی حمدالله
مکتبة الصادق، تهران، ۲ش.، 2 جلد، محقق: محمد محی الدین عبدالحمید