کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتو آثار خطی تاجیکستان
فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتو آثار خطی تاجیکستان
عنوان موازی: ‎The list of the Persian manuscripts of the Tadjikestan Institute
زبان: فارسی
جلد 3 به کوشش: قدرت ایلچی بیگ
جلد 3و4 به کوشش: امیر یزدان علی مردان، یونس کرامتی، بشیر یاقمورلی
جلد 4 به کوشش: انور شاخمارف
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > تاجیکستان > فهرستها، فرهنگس‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍م‍ه‍وری‌ ت‍اج‍ی‍ک‍س‍ت‍ان‌. > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎ف‎5‎3‎ ‎ف‎2
فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتو آثار خطی تاجیکستان
فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتو آثار خطی تاجیکستان
کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.، 4 جلد
شرح پدیدآور: زیر نظر علی موجانی، امیر یزدان علی مردان،[برای‌] دفتر مطالعات‌ سیاسی‌ و بین‌المللی‌ مرکز مطالعات‌ آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز وزارت‌ امور خارجه‌
اشراف: سید علی موجانی
اشراف در جلد 1و2: امیر یزدان علی مردان
اشراف در جلد 3: علی بهرامیان
اشراف در جلد 4: جورا بیگ نذری اف
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۶۰۵۶-۶۹-۵
فروست: وزارت‌ امور خارجه‌، موسسه‌ چاپ‌ و انتشارات؛ اسناد۴۸
توضیح: جلد دوم‌ با همکاری‌ کتابخانه‌ عمومی‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ مرعشی‌ نجفی‌ و دفتر مطالعات‌ سیاسی‌ و بین‌ الملی‌ وزارت‌ امور خارجه‌ (فروست‌؛ ۳۰۰) منتشر شده‌ است‌ .

جلد سوم‌ و چهارم‌ با همکاری‌ کتابخانه‌ بزرگ‌ حضرت‌ آیت‌ الله‌ العظمی‌ مرعشی‌ نجفی‌ (ره‌) و مرکز اسناد و تاریخ‌ دیپلمانی‌ وزارت‌ امور خارجه‌ به‌ کوشش‌ امریزدان‌ مردان‌ ... [و دیگران‌] به‌ چاپ‌ رسیده‌ است‌.

از جلد دوم‌ کتاب‌ با عنوان‌ فهرست‌ نسخ‌ خطی‌ فارسی‌ انستیتوی‌ شرق‌ شناسی‌ و آثار خطی‌ تاجیکستان‌ منتشر شده‌ است‌ .
همچنین نگاه کنید
قدرت ایلچی بیگ قدرت ایلچی بیگ (جلد 3 به کوشش)
امیر یزدان علی مردان امیر یزدان علی مردان (جلد 3و4 به کوشش)
یونس کرامتی یونس کرامتی (جلد 3و4 به کوشش)
بشیر یاقمورلی بشیر یاقمورلی (جلد 3و4 به کوشش)
انور شاخمارف انور شاخمارف (جلد 4 به کوشش)
سید علی موجانی سید علی موجانی (اشراف)
علی بهرامیان علی بهرامیان (اشراف در جلد 3)
جورا بیگ نذری اف جورا بیگ نذری اف (اشراف در جلد 4)
کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی (ناشر)