کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   فن کتابة التلخیص و المختصرات
فن کتابة التلخیص و المختصرات
زبان: عربی
نویسنده: رفیق حسن حلیمی
سرعنوان موضوعی: زبان عربی > جنس(دستور زبان)، زبان عربی > جنس(دستور زبان)، زبان عربی > جنس(دستور زبان)، زبان عربی > جنس(دستور زبان)، زبان عربی > جنس(دستور زبان)، زبان عربی > جنس(دستور زبان)، زبان عربی > جنس(دستور زبان)، زبان عربی > جنس(دستور زبان)، زبان عربی > جنس(دستور زبان)، زبان عربی > جنس(دستور زبان)، زبان عربی > جنس(دستور زبان)، زبان عربی > جنس(دستور زبان)، زبان عربی > جنس(دستور زبان)، زبان عربی > جنس(دستور زبان)، زبان عربی > جنس(دستور زبان)، زبان عربی > جنس(دستور زبان)، زبان عربی > جنس(دستور زبان)، زبان عربی > جنس(دستور زبان)، زبان عربی > جنس(دستور زبان)، زبان عربی > جنس(دستور زبان)، زبان عربی > جنس(دستور زبان)
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎6‎1‎ ‎/‎ح‎9‎ ‎ف‎9‎
فن کتابة التلخیص و المختصرات
فن کتابة التلخیص و المختصرات
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق ، چاپ اول، ۲۰۰۲ش.
شرح پدیدآور: رفیق حسن الحلیمی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق الکوبت؛۷۴:الدراسات و البحوث؛۱۶
توضیح: کتابنامه به صورت زیر نویس،همچنین ص.۱۶۱ـ۱۶۶