کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   احادیث اهل سنت   /   معجم اعلام الحدیث النبوی(من الصحیحین)
معجم اعلام الحدیث النبوی(من الصحیحین)
زبان: عربی
نویسنده: محمد تونجی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎1‎9‎ ‎/‎ج‎2‎0‎7‎2‎ ‎ب‎3
معجم اعلام الحدیث النبوی(من الصحیحین)
معجم اعلام الحدیث النبوی(من الصحیحین)
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق ، چاپ اول، کویت، 1999م.
شرح پدیدآور: محمد التونجی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق الکوبت؛۶۳:الدراسات و البحوث؛۹
توضیح: کتابنامه به صورت زیر نویس،همچنینص.۲۶۱ـ۲۶۴
نمایه:ص.۲۴۹ـ۲۶۰
همچنین نگاه کنید
محمد تونجی محمد تونجی (نویسنده)
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق (ناشر)