اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوالقاسم ابن احمد یزدی
ابوالقاسم ابن احمد یزدی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
ترجمۀ فارسی شرایع الاسلام ۱. ترجمۀ فارسی شرایع الاسلام
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۹۲ش.، 4 جلد، به کوشش: استاد محمدتقی دانش پژوه