اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید محمد لشکرنویس نوری
سید محمد لشکرنویس نوری
آثار موجود در کتابخانه
سفرنامۀ مرو ۱. سفرنامۀ مرو
• سه سفرنامه (هرات، مرو، مشهد)، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۴۷ش.، با مقدمه: حسین محبوبی اردکانی ، به کوشش: قدرت الله روشنی