اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدرضا طباطبائی
محمدرضا طباطبائی
آثار موجود در کتابخانه
اشراف و نشر:
اللاهوت المعاصر ۱. اللاهوت المعاصر (مدیر التحریر)
المرکز الاسلامی للدراسات الاستراتیجیة، چاپ اول، قم، ۱۴۳۹ق. برابر 2017م.، رئیس التحریر: سید محسن موسوی اصفهانی