اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد توفیق محمد حدید
محمد توفیق محمد حدید
آثار موجود در کتابخانه
اشراف و نشر:
معجم مصنفات الوقف والابتداء ۱. معجم مصنفات الوقف والابتداء (کوشش در نشر)
مرکز تفسیر للدراسات القرآنیة، چاپ اول، ریاض، ۱۴۳۷ق. برابر 2016م.، 6 جلد