اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   میرزا سمیعا
میرزا سمیعا
آثار موجود در کتابخانه
تذکرة الملوک ۱. تذکرة الملوک
• تذکرة الملوک و سازمان اداری حکومت صفوی، امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.، به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی