اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سارا استوارت
سارا استوارت
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
ساسانیان ۱. ساسانیان (ویراستاری)
مترجم: کاظم فیروزمند
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، ویراستار: وستا سرخوش کرتیس