اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ندیمی
ندیمی
آثار موجود در کتابخانه
منظومه نثر اللئالی «گنج گهر» ۱. منظومه نثر اللئالی «گنج گهر»
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.، مصحح: حمید رهبر و فاطمه روحانی