اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی حسن مطر هاشمی
علی حسن مطر هاشمی
آثار موجود در کتابخانه
۱. منهج نقد المتن فی تصحیح الروایات و تضعیفها
ناظرین، قم، ۱۴۲۹ق.
ترجمه:
أطلس الوهابیة والتیّارات التکفیریّة ۲. أطلس الوهابیة والتیّارات التکفیریّة
مترجم: أسعدمندي الکعبي
• المرکز الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۳۹ق. برابر 2018م.، 4 جلد، اشراف: سید محسن موسوی اصفهانی
نشریات:
۱. پژوهش های اصولی (ويراستار)
علم اصول
همچنین نگاه کنید
پژوهش های اصولی پژوهش های اصولی (ويراستار)