اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اکبر داناسرشت
اکبر داناسرشت
آثار موجود در کتابخانه
فلسفه هند قدیم از کتاب ماللهند ابوریحان بیرونی ۱. فلسفه هند قدیم از کتاب ماللهند ابوریحان بیرونی
امیرکبیر، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۳ش.
ترجمه:
ترجمه آثار الباقیه ۲. ترجمه آثار الباقیه
• آثار الباقیه، امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۶ش.