اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حبیب ابن بهریز
حبیب ابن بهریز
آثار موجود در کتابخانه
حدود المنطق ۱. حدود المنطق
• المنطق ، حدود المنطق، انجمن فلسفه ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۷ش.، 2 جلد، با مقدمه: استاد محمدتقی دانش پژوه، مصحح: استاد محمدتقی دانش پژوه
• المنطق ، حدود المنطق، موسسه پژوهشی حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌، تهران، ۱۳۸۱ش.، با مقدمه: استاد محمدتقی دانش پژوه، مصحح: استاد محمدتقی دانش پژوه