اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد بن حسن رضی الدین استرآبادی
محمد بن حسن رضی الدین استرآبادی
آثار موجود در کتابخانه
شرح الرضی علی الکافیه ۱. شرح الرضی علی الکافیه
• شرح الکافیة فی النحو، مکتبة المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه‌، تهران، ۲ش.، 2 جلد
جامعه قاریونس، چاپ اول، 1978م.، 5 جلد، اشراف: یوسف حسن عمر، مصحح: یوسف حسن عمر
موسسه امام صادق علیه السلام، ویرایش دوم، تهران، ۲ش.، 4 جلد، محقق: یوسف حسن عمر
شرح:
شرح شافیه ابن الحاجب ۲. شرح شافیه ابن الحاجب
• شرح شافیه ابن الحاجب مع شرح شواهده ، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 1975م.، 4 جلد، مصحح: محمد زفزاف و محمد نورالحسن و محمد محی الدین عبدالحمید
• شرح شافیه ابن الحاجب مع شرح شواهده، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1975م.، 4 جلد، مصحح: محمد نورالحسن و محمد زفزاف و محمد محی الدین عبدالحمید