اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود افشار یزدی
محمود افشار یزدی
آثار موجود در کتابخانه
۱. سفرنامه و دفتر اشعار
مشتمل‌ بر قصائد، غزلیات‌، قطعات‌ و سفرنامه‌های‌ منظوم‌
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
پنج وقفنامه ۲. پنج وقفنامه
۳. افغان نامه
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.، 3 جلد
سیاست اروپا در ایران ۴. سیاست اروپا در ایران
چند ورق از تاریخ دیپلماسی
نامه های دوستان ۵. نامه های دوستان