اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر علی اشرف صادقی
دکتر علی اشرف صادقی
دکتر علی اشرف صادقی
آثار موجود در کتابخانه
تحقیق در کتاب المصادر ابوبکر بستی ۱. تحقیق در کتاب المصادر ابوبکر بستی
• ضمیمه آینه میراث- 23، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، سردبیر: حسن رضائی باغ بیدی، مدیر مسئول: اکبر ایرانی قمی
یادنامه دکتر احمد تفضلی ۲. یادنامه دکتر احمد تفضلی
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
خلاصه لغت فرس اسدی طوسی ۳. خلاصه لغت فرس اسدی طوسی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، خرداد ۱۳۷۹ش.
فارسی قمی ۴. فارسی قمی
باورداران، چاپ چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۹ش.
ترجمه:
ترجمه فارسی الابانة، شرح السامی فی الاسامی میدانی ۵. ترجمه فارسی الابانة، شرح السامی فی الاسامی میدانی (ترجمه و کوشش در نشر)
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، خرداد ۱۳۷۹ش.
تصحیح و تحقیق:
خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش قم و ساوه) ۶. خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش قم و ساوه) (تحقیق و تصحیح)
نویسنده: میر تقی الدین کاشانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
ویراستاری و مقدمه:
۷. کتاب الابنیة عن حقایق الادویة (روضة الانس و منفعة النفس) (با مقدمه فارسی)
نسخه برگردان به قطع اصل نسخه خطی شماره A.F.340 کتابخانه ملی اتریش (وین)
نویسنده: موفق بن علی هروی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، با مقدمه انگلیسی: برت فرانگر، با مقدمه فارسی: استاد ایرج افشار، کاتب: علی بن احمد اسدی