اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر عبدالحسین زرین کوب
دکتر عبدالحسین زرین کوب
دکتر عبدالحسین زرین کوب
آثار موجود در کتابخانه
۱. نامور نامه
درباره فردوسی و شاهنامه
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
دفتر ایام ۲. دفتر ایام
مجموعه گفتارها،اندیشه ها،جستجوها
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
علمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
۳. شعر بی دروغ،شعر بی نقاب
بحث‌ در فنون‌ شاعری‌، سبک‌ و نقد شعر فارسی‌ با ملاحظات‌ تطبیقی‌ و انتقادی‌ راجع‌ شعر قدیم‌ و امروز
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
علمی، چاپ اول، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
در قلمرو وجدان سیری در عقائد،ادیان و اساطیر ۴. در قلمرو وجدان سیری در عقائد،ادیان و اساطیر
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
علمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
پله پله تا ملاقات خدا ۵. پله پله تا ملاقات خدا
درباره زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
علمی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۲ش.
علمی، تهران، ۱۳۷۰ش.
از کوچه رندان ۶. از کوچه رندان
درباه زندگی و اندیشه حافظ
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
سخن، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۲ش.
امیرکبیر، چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۹ش.
روزگاران ایران ۷. روزگاران ایران
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.، 3 جلد
حکایت همچنان باقی ۸. حکایت همچنان باقی
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۹. سیری در شعر فارسی
بحثی انتقادی در شعر فارسی و تحول آن‌ با نمونه‌هایی‌ از شعر شاعران‌، و جستجویی‌ در اقوال‌ ادبا و تذکره‌نویسان‌
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
علمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
با کاروان حله ۱۰. با کاروان حله
مجموعه نقد ادبی، با تجدید نظر در چاپهای قبلی و افزودن ده گفتار تازه
علمی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۹ش.
علمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد ۱۱. پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد
دریاره زندگی، آثار، و اندیشه نظامی
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
• پیر گنجه، در جستجوی ناکجا آباد، سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
نقد ادبی ۱۲. نقد ادبی
جستجو در اصول و روشها و مباحث نقادی با بررسی در تاریخ نقد و نقادان
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد
امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
تاریخ مردم ایران ۱۳. تاریخ مردم ایران
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۰ش.، 2 جلد
با کاروان اندیشه ۱۴. با کاروان اندیشه
مقالات و اشارات در زمینه اندیشه و اخلاق
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۱۵. ارسطو و فن شعر
سرشناسه: ارسطو
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۱۶. فرار از مدرسه، درباره زندگی و اندیشه ابو حامد غزالی
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
امیرکبیر، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۸۰ش.
• فرار از مدرسه،درباره زندگی و اندیشه ابو حامد غزالی، امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.
دنباله جستجو در تصوف ایران ۱۷. دنباله جستجو در تصوف ایران
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
جستجو در تصوف ایران ۱۸. جستجو در تصوف ایران
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸ش.
بامداد اسلام ۱۹. بامداد اسلام
داستان آغاز اسلام و انتشار آن تا پایان دولت اموی
امیرکبیر، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۵ش.
کارنامه اسلام ۲۰. کارنامه اسلام
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۲۱. دو قرن سکوت
سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در قرن اول‌ اسلام‌ از حمله‌ عرب‌ تا ظهور دولت‌ طاهریان‌
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
جاویدان، چاپ هفتم، تهران،
سخن، چاپ 13م، تهران، ۱۳۷۸ش.
بحر در کوزه ۲۲. بحر در کوزه
نقد و تفسیر قصه ها و تمثیلات مثنوی
علمی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۲۳. سرنی
نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی
علمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۷ش.، 2 جلد
یادداشت ها و اندیشه ها ۲۴. یادداشت ها و اندیشه ها
از مقالات‌، نقدها و اشارات‌
گردآورنده: عنایت الله مجیدی
سخن، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۸ش.
جاویدان، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۱ش.
۲۵. نقش بر آب
به همراه جستجوئی چند در باب شعر حافظ، گلشن‌ راز، گذشته‌ نثر فارسی‌، ادبیات‌ تطبیقی‌، اندیشه‌ها، گفت‌ و شنودها و خاطره‌ها
سخن، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۰ش.
شعله طور ۲۶. شعله طور
سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۲۷. در قلمرو وجدان
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
نه شرقی، نه غربی، انسانی ۲۸. نه شرقی، نه غربی، انسانی
مجموعه‌ مقالات‌، تحقیقات‌، نقدها و نمایشواره‌ها
سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۳ش.
ارزش میراث صوفیه ۲۹. ارزش میراث صوفیه
امیرکبیر، چاپ دهم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۹ش.
تاریخ در ترازو ۳۰. تاریخ در ترازو
درباره تاریخنگری و تاریخنگاری
امیرکبیر، چاپ هفتم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۴ش.
آشنایی با تاریخ ایران ۳۱. آشنایی با تاریخ ایران
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
۳۲. Persian sufism in its Historical perspective
نردبان شکسته ۳۳. نردبان شکسته
شرح‌ توصیفی‌ و تحلیلی‌ دفتر اول‌ و دوم‌ مثنوی
سخن، تهران، ۱۳۸۱ش.
ترجمه:
۳۴. ادبیات فرانسه در قرون وسطی و رنسانس
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۷ش.
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
ویراستاری و مقدمه:
مقاله های بدیع الزمان فروزانفر ۳۵. مقاله های بدیع الزمان فروزانفر (مقدمه)
سرشناسه: محمدحسن فروزانفر
نویسنده: استاد بدیع الزمان فروزانفر
گردآورنده: عنایت الله مجیدی
آثاری درباره دکتر عبدالحسین زرین کوب:
۱. یادگارنامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب
گردآورنده: علی دهباشی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، بهمن ۱۳۷۶ش.
کارنامه زرین ۲. کارنامه زرین
یادنامه دکتر عبدالحسین زرین کوب
گردآورنده: علی دهباشی
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
درخت معرفت ۳. درخت معرفت
جشن نامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: علی اصغر محمد خانی
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.