اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد هاشم آصف
محمد هاشم آصف
آثار موجود در کتابخانه
رستم التواریخ ۱. رستم التواریخ
از روی‌ نسخه‌ موجود در کتابخانه‌ آثار فرهنگی‌ ایالت‌ پروس‌ آلمان‌ بخط مولف‌
سرشناسه: محمد هاشم رستم الحکما
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۲ش.، با تعلیق: محمد مشیری، مصحح: محمد مشیری