اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
آثار موجود در کتابخانه
۱. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
شاعر: ابوالقاسم فردوسی
علمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 5 جلد
تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر در شعبه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (1320تا 1322 شمسی) درباره تاریخ ادبیات ایران ۲. تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر در شعبه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (1320تا 1322 شمسی) درباره تاریخ ادبیات ایران
تقریر درس: استاد بدیع الزمان فروزانفر
خجسته، تهران، ۱۳۸۶ش.
دیوان دهخدا ۳. دیوان دهخدا
سرشناسه: علی اکبر دهخدا
شاعر: علی اکبر دهخدا
تیراژه، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۸ش.
تیراژه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۶ش.
مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی ۴. مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۲ش.، 5 جلد
۵. پنجاه لطیفه از عبید زاکانی
به ضمیمه گلچینی از سروده های دکتر دبیر سیاقی قزوینی
سرشناسه: عبیدالله عبید زاکانی
نویسنده: عبید زاکانی
طه، چاپ اول، قزوین، ۱۳۷۷ش.
معانی و بیان ۶. معانی و بیان
تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر
تقریر درس: استاد بدیع الزمان فروزانفر
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
مقالات دهخدا ۷. مقالات دهخدا
نویسنده: علی اکبر دهخدا
تیراژه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
ره آغاز حکمت ۸. ره آغاز حکمت
یادداشتهای روزانه میرزا علی اصغر خان حکمت شیرازی
خجسته، تهران، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
۹. زندگینامه فردوسی و سرگذشت شاهنامه
سرشناسه: محمد دبیر سیاقی
• زندگینامه فردوسی و سرگذشت شاهنامه به انضمام داستان کک کوهزاد و بخشی از برزونامه، علمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
تصحیح و تحقیق:
فرهنگ غیاث اللغات و فرهنگ چراغ هدایت ۱۰. غیاث اللغات (تصحیح)
به کوشش: منصور ثروت
نویسنده: غیاث الدین محمد رامپوری
• فرهنگ غیاث اللغات و فرهنگ چراغ هدایت ، امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
ملخص اللغات ۱۱. ملخص اللغات (تصحیح)
اشراف و نشر:
تذکرة الملوک و سازمان اداری حکومت صفوی ۱۲. تذکرة الملوک (کوشش در نشر)
نویسنده: میرزا سمیعا
• تذکرة الملوک و سازمان اداری حکومت صفوی، امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
نشریات:
۱. نامه انجمن (هيئت تحريريه)
فصلنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
آثاری درباره دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی:
۱. دبیر ادیب، یادنامه دبیرسیاقی
به کوشش: کمال حاج سید جوادی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
همچین نگاه کنید
استاد بدیع الزمان فروزانفر استاد بدیع الزمان فروزانفر (استاد)
نامه انجمن نامه انجمن (هيئت تحريريه)