اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آرتور جان آربری
آرتور جان آربری
آثار موجود در کتابخانه
۱. Closical Persian Literature
۲. Revelation and reason in Islam
۳. The Legacy of Persia
آثار ترجمه شده:
تاریخ اسلام ۴. تاریخ اسلام
پژوهش دانشگاه کمبریج
مترجم: احمد آرام
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، اشراف: پیتر مالکوم هولت و آن کاترین سواین فورد لمتون