اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن جوادی
حسن جوادی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
۱. تاریخ ادبیات آمریکا
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
عقل و وحی از نظر متفکران اسلامی ۲. عقل و وحی از نظر متفکران اسلامی
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
نامه هائی از تبریز ۳. نامه هائی از تبریز
سرشناسه: ادوارد گرانویل براون
خوارزمی، ایران، خرداد ۱۳۶۱ش.
خوارزمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶ش.