اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   زین العابدین قربانی لاهیجی
زین العابدین قربانی لاهیجی
آثار موجود در کتابخانه
علم حدیث و نقش آن در شناخت و تهذیب حدیث ۱. علم حدیث و نقش آن در شناخت و تهذیب حدیث
انتشارات انصاریان، چاپ پنجم، قم، ۱۳۸۲ش.
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.
اخبار من بلغ ۲. اخبار من بلغ
حقوق ازدیدگاه نهج البلاغه ۳. حقوق ازدیدگاه نهج البلاغه
کنگره هزاره نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
ویراستاری و مقدمه:
تذکرة المعاصرین ۴. تذکره حزین (مقدمه)
شامل‌: ‌احو‌ال‌ یکصد نفر ‌از ‌علما و بزرگان‌ و شعر‌ا‌ی‌ ‌او‌اخر ‌عهد صفویه‌
نویسنده: محمد علی حزین لاهیجی
• تذکرة المعاصرین، نشر سایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، محقق: معصومه سالک، با مقدمه: معصومه سالک، مصحح: معصومه سالک