اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد قاضی
محمد قاضی
آثار موجود در کتابخانه
سرگذشت ترجمه های من ۱. سرگذشت ترجمه های من
روایت، تهران، ۱۳۷۳ش.
لغات و کنایات قم ۲. لغات و کنایات قم
• قم، ۱۳۸۸ش.
ترجمه:
۳. کلیم سامگین
سحر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.
۴. شازده کوچولو
امیرکبیر، چاپ 13م، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۵. سمرقند
نویسنده: امین مالوف
زرین، تهران، ۱۳۷۹ش.