اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد بن ابی بکر انصاری تلمسانی (بری)
محمد بن ابی بکر انصاری تلمسانی (بری)
آثار موجود در کتابخانه
الجوهره فی النسب النبی علیه السلام و اصحابه العشره ۱. الجوهره فی النسب النبی علیه السلام و اصحابه العشره
دار الرفاعی، ریاض، 1983م.، 2 جلد، با تعلیق: محمد تونجی، مصحح: محمد تونجی
الجوهرة فی نسب الامام علی و آله ۲. الجوهرة فی نسب الامام علی و آله
• الجوهرة فی نسب الإمام علی وآله، مکتبة النوری، چاپ اول، ۱۴۰۲ق.، محقق: محمد التوبخی
• الجوهره فی نسب الامام علی و آله، مکتبة النوری، چاپ اول، دمشق، 1982م.، محقق: محمد تونجی
انتشارات انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۳ش.، محقق: محمد تونجی