اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالحی حبیبی
عبدالحی حبیبی
عبدالحی حبیبی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
کتابشناسی ابوریحان بیرونی ۱. کتابشناسی ابوریحان بیرونی
تصحیح و تحقیق:
فضائل بلخ ۲. ترجمه فضائل بلخ (تحشیه و تصحیح)
مترجم: عبدالله محمد حسینی بلخی
• فضائل بلخ، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، شهریور ۱۳۵۰ش.