اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علامه حسن حسن زاده آملی
علامه حسن حسن زاده آملی
علامه حسن حسن زاده آملی
آثار موجود در کتابخانه
ممد الهمم در شرح فصوص الحکم شیخ اکبر محی الدین بن عربی ۱. ممد الهمم در شرح فصوص الحکم شیخ اکبر محی الدین بن عربی
۲. سرح العیون فی شرح العیون
• عیون مسائل النفس، امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
دروس شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا ۳. دروس شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا
مطبوعات دینی، قم، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد، به کوشش: صادق حسن زاده
مطبوعات دینی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.، به کوشش: صادق حسن زاده
صد کلمه در معرفت نفس ۴. صد کلمه در معرفت نفس
قیام، چاپ سوم، قم، ۱۳۷۰ش.
• صد کلمه، قیام، قم، ۱۳۶۸ش.
الجعل و العمل الضابط فی الربطی و الرابط و قصیدة ینبوع الحیوة ۵. الجعل و العمل الضابط فی الربطی و الرابط و قصیدة ینبوع الحیوة
قیام، چاپ اول، قم، ۱۳۶۷ش.
رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور ۶. رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور
• مفتاح الفلاح بضمیمه رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور، انتشارات حکمت، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
تشیع، چاپ دوم، ویرایش اول، قم، ۱۳۷۰ش.
انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه ۷. انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۸ش.
قیام، قم، ۱۳۷۱ش.
رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم ۸. رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم
فجر، چاپ اول، تهران، آبان ۱۳۶۲ش.
النور المتجلی فی الظهور الظلی (تحقیق‌ انیق‌ حول‌ الوجود الذهنی‌) ۹. النور المتجلی فی الظهور الظلی (تحقیق‌ انیق‌ حول‌ الوجود الذهنی‌)
• النور المتجلی فی الظهور الظلی، امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
خیر الأثر در رد جبر و قدر و دو رساله دیگر ۱۰. خیر الأثر در رد جبر و قدر و دو رساله دیگر
موسسه فرهنگی و هنری فجر، نشر قبله، چاپ اول، قم، ۱۳۶۸ش.
۱۱. الهی نامه
سرشناسه: حسن حسن زاده آملی
• چاپ اول، ایران، ۱۳۷۱ش.، خطاط: ابراهیم بخت شکوهی
در آسمان معرفت ۱۲. در آسمان معرفت
تذکره اوحدی از عالمان ربانی
گردآورنده: محمد بدیعی
تشیع، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
هشت رساله عربی ۱۳. هشت رساله عربی
عرفانی، فلسفی، کلامی، رجالی، ریاضی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
علامه طباطبائی ۱۴. علامه طباطبائی
نهضت زنان مسلمان، تهران، ۱۳۵۹ش.
۱۵. یازده رساله فارسی (فلسفی‌، منطقی‌، عرفانی‌)
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
۱۶. اضواء علی المنزلة العلمیة للشیخ المفید (ره)
• المقالات و الرسالات - 41، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق.، 100 جلد
دروس معرفة الوقت و القبلة ۱۷. دروس معرفة الوقت و القبلة
۱۸. گنجینه گوهر روان
نشر طوبی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۱۹. جلوه هایی از مقام علمی شیخ مفید
۲۰. عیون مسائل النفس
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
گشتی در حرکت ۲۱. گشتی در حرکت
مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
نصوص الحکم بر فصوص الحکم ۲۲. نصوص الحکم بر فصوص الحکم
مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
دروس معرفت نفس ۲۳. دروس معرفت نفس
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد
دو رساله مثل و مثال ۲۴. دو رساله مثل و مثال
نشر طوبی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.
کلمه علیاء در توقیفیت أسماء ۲۵. کلمه علیاء در توقیفیت أسماء
• کلمه علیاء در توقیفیت أسماء ، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات‌ ‌اسلامی‌، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.
انسان و قرآن ۲۶. انسان و قرآن
الزهراء، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
دروس اتحاد عاقل به معقول ۲۷. دروس اتحاد عاقل به معقول
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۴ق.
هزار و یک نکته ۲۸. هزار و یک نکته
مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، 2 جلد
دروس هیئت و دیگر رشته هایی ریاضی ۲۹. دروس هیئت و دیگر رشته هایی ریاضی
۳۰. فص حکمة عصمتیة فی کلمة فاطمیة
۳۱. انسان در عرف عرفان
مجموعه مقالات ۳۲. مجموعه مقالات
شرح شرح المنظومة ۳۳. شرح شرح المنظومة
• شرح المنظومة، ناب، چاپ اول، تهران، 1992م.، 5 جلد، محقق: مسعود طالبی، با مقدمه: مسعود طالبی
۳۴. شرح آغاز و انجام
رسالة حل ماینحل ۳۵. رسالة حل ماینحل
تصحیح و تحقیق:
اتحاد عاقل به معقول ۳۶. اتحاد عاقل به معقول (تعلیق و مقدمه)
النفس من کتاب الشفاء ۳۷. النفس من کتاب الشفاء (تحقیق)
الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة ۳۸. الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة (تعلیق و تصحیح)
کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد ۳۹. کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد (تعلیق و تصحیح و مقدمه)
سرشناسه: حسن بن یوسف علامه حلی
نویسنده: علامه حلی
• کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد ، جماعة ‌المدرسین‌ فی‌ ‌الحوزه‌ ‌العلمیه‌ بقم‌، موسسه‌ ‌النشر ‌الاسلامی‌، چاپ اول، قم، ۱۴۰۷ق.
ویراستاری و مقدمه:
انیس الموحدین ۴۰. انیس الموحدین (مقدمه)
۴۱. ترجمه رسالة الولایة (مقدمه)
مترجم: صادق حسن زاده
نشر بخشایش، چاپ اول، قم، ۱۳۸۰ش.
۴۲. آغاز و انجام (مقدمه)
شرح:
مائه کلمه (ترجمه رساله صد کلمه) ۴۳. مائه کلمه (ترجمه رساله صد کلمه)
خودآموز نصاب ،یا، کلیات نصاب الصبیان ۴۴. نصاب الصبیان (گردآورنده)
نویسنده: مسعود فراهی
• خودآموز نصاب ،یا، کلیات نصاب الصبیان ، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۷۴ق.، اشراف: علامه ابوالحسن شعرانی
نشریات:
۱. مدرسه (صاحب امتياز)
مقالات موجود در سایت:
تدوین لغت عرب ۱. تدوین لغت عرب
آثاری درباره علامه حسن حسن زاده آملی:
آیت حسن ۱. آیت حسن
جشن نامه بزرگداشت استاد حسن زاده آملی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.، اشراف: مهدی گلشنی