اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد صحتی سردرودی
محمد صحتی سردرودی
آثار موجود در کتابخانه
محدث نوری ۱. محدث نوری
روایت نور
سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.
آقا بزرگ تهرانی ۲. آقا بزرگ تهرانی
کمیت اسدی ۳. کمیت اسدی
حدیث حریت
سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
محقق شوشتری ۴. محقق شوشتری
سیمای دمشق (آستان زینب علیها السلام) ۵. سیمای دمشق (آستان زینب علیها السلام)
سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
سید حمیری ۶. سید حمیری
سالار شاعران
سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
سیمای سامرا سینای سه موسی ۷. سیمای سامرا سینای سه موسی
سازمان تبلیغات اسلامی،مرکز چاپ و نشر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
غروی اصفهانی ۸. غروی اصفهانی
غدیریه های فارسی از قرن چهارم تا قرن چهاردهم ۹. غدیریه های فارسی از قرن چهارم تا قرن چهاردهم
ترجمه:
امام حسین و عاشورا از زبان معصومان ۱۰. امام حسین و عاشورا از زبان معصومان (ترجمه و تحقیق)
مقتل الحسین علیه السلام به روایت شیخ صدوق
هستی نما، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
نشریات:
۱. مقام موسیقایی (مدير مسئول)
۲. سوره (مدير مسئول)
همچین نگاه کنید
سوره سوره (مدير مسئول)
مقام موسیقایی مقام موسیقایی (مدير مسئول)