اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   هادی شریفی
هادی شریفی
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
گنجینه های دست نویس های اسلامی در ایران ۱. گنجینه های دست نویس های اسلامی در ایران
مترجم: احمد رضا رحیمی ریسه
موسسه نشر فهرستگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، مصحح: احمد رضا رحیمی ریسه