اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر مهدی محقق
دکتر مهدی محقق
دکتر مهدی محقق
آثار موجود در کتابخانه
فهرست انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران ۱. فهرست انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران
با همکاری دانشگاه تهران
سرشناسه: موسسه‌ مطالعات‌ اسلامی‌ دانشگاه‌ تهران‌ - دانشگاه‌ مک‌ گیل‌
دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۴ش.
 بیست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و کلامی و فرق اسلامی ۲. بیست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و کلامی و فرق اسلامی
• بیست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و کلامی و فرق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۵۴ش.، با مقدمه: ژوزف فان اس
• بیست گفتار در مباحث علمی و فلسفی و کلامی و فرق اسلامی، انتشار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، با مقدمه: ژوزف فان اس
۳. تحلیل اشعار ناصر خسرو
به انضمام پنج پیوست
سرشناسه: مهدی محقق
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ ششم، تهران، اردیبهشت ۱۳۷۴ش.
سومین بیست گفتار ۴. سومین بیست گفتار
اسماعیلیه ۵. اسماعیلیه
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
۶. یادنامه ادیب نیشایوری
زندگانی‌ استاد و مجموعه‌ مقالات‌ در مباحث‌ علمی‌ و ادبی‌
هزار و پانصد یادداشت ۷. هزار و پانصد یادداشت
در مباحث لغوی و ادبی و تایخی و کلامی و تاریخ علوم در اسلام
منطق و مباحث الفاظ (مجموعه متون و مقالات تحقیقی) ۸. منطق و مباحث الفاظ (مجموعه متون و مقالات تحقیقی)
القبسات ۹. القبسات
نویسنده: محمدباقر میرداماد
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
رساله حنین بن اسحق الی علی بن حنین ۱۰. رساله حنین بن اسحق الی علی بن حنین
فی‌ ذکر ما ترجم‌ من‌ کتب‌ جالینوس‌ کهن‌ ترین‌ فهرست‌ در جهان‌ اسلام‌ متن‌ عربی‌ با ترجمه‌ فارسی‌
نویسنده: حنین بن اسحاق
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۳ش.
تصحیح و تحقیق:
الباب الحادی عشر مع شرحیه ۱۱. النافع یوم الحشر (تحقیق و مقدمه)
نویسنده: فاضل مقداد
• الباب الحادی عشر مع شرحیه، آستان قدس رضوی،موسسه‌ چاپ‌ و انتشارات‌، چاپ سوم، مشهد، ۱۳۷۱ش.
• الباب الحادی عشر مع شرحیه، دانشگاه مک گیل،موسسه مطالعات اسلامی، ایران، ۱۳۶۵ق.
تعلیقه بر شرح منظومه حکمت سبزوای ۱۲. تعلیقه بر شرح منظومه حکمت سبزوای (تصحیح)
الباب الحادی عشر مع شرحیه ۱۳. مفتاح الباب (تحقیق)
نویسنده: ابوالفتح بن مخدوم حسینی عربشاهی جرجانی
• الباب الحادی عشر مع شرحیه، دانشگاه مک گیل،موسسه مطالعات اسلامی، ایران، ۱۳۶۵ق.
• الباب الحادی عشر مع شرحیه، آستان قدس رضوی،موسسه‌ چاپ‌ و انتشارات‌، چاپ سوم، مشهد، ۱۳۷۱ش.
ویراستاری و مقدمه:
کفایة المحصلین فی تبصره احکام الدین ۱۴. کفایة المحصلین فی تبصره احکام الدین (مقدمه)
۱۵. شرح کتاب القبسات (مقدمه)
مثنوی معنوی ۱۶. مثنوی معنوی (مقدمه)
اشراف و نشر:
فهرست انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران ۱۷. فهرست انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران
سرشناسه: موسسه‌ مطالعات‌ اسلامی‌ دانشگاه‌ تهران‌ - دانشگاه‌ مک‌ گیل‌
دانشگاه مک گیل،موسسه مطالعات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.
درآمدی بر جهان شناسی اسلامی ۱۸. درآمدی بر جهان شناسی اسلامی
ترجمه‌ فارسی‌ مجموعه‌ آثار محمدنقیب العطاس
نویسنده: محمد نقیب عطاس
تفسیر نمونه ۱۹. تفسیر نمونه
تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازها، خواست‌ها، پرسش‌ها، مکتب‌ها و مسائل روز
نویسنده: آیة الله ناصر مکارم شیرازی
دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۲ش.
اشارات ایمانیه ۲۰. اشارات ایمانیه
المبدا و المعاد ۲۱. المبدا و المعاد
نویسنده: ابوعلی سینا
دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.، به کوشش: عبد الله نورانی
نشریات:
۱. نامه انجمن (هيئت تحريريه)
فصلنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
آثار ترجمه شده:
ترجمه السیرة الفلسفیة ۲. ترجمه السیرة الفلسفیة
مترجم: عباس اقبال آشتیانی
• السیرة الفلسفیة، شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، با مقدمه: پل کراوس، مصحح: پل کراوس
آثاری درباره دکتر مهدی محقق:
محقق نامه ۱. محقق نامه
مقالات تقدیم شده به مهدی محقق...به مناسبت گذشت هفتاد سال زندگی و پنجاه سال خدمات علمی و فرهنگی و دانشگاهی
به کوشش: بهاءالدین خرمشاهی، جویا جهانبخش
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد
همچین نگاه کنید
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (رئیس)
نامه انجمن نامه انجمن (هيئت تحريريه)
استاد ما ادیب استاد ما ادیب