نسخ عکسی و میکروفیلم‌ها
صفحه اصلی   /   نسخ عکسی و میکروفیلم‌ها
نسخ عکسی و میکروفیلم‌ها
مؤلف: آغا بزرگ طهرانی (وفات ۱۳۸۹ هجری)
نسخه شامل قسمت دوم (غلامعلی یونس) و در ۱۵۶ صفحه به خط شریف مؤلف کتابت شده است.
مؤلف: عبدالغافر بن اسماعیل فارسی (وفات ۵۲۹ هجری)
این نسخه از اول افتادگی دارد و با نسخه شماره ۱۸۱ اختلاف دارد.
نسخه کامل و در ۳۱۳ صفحه کتابت شده است، در این نسخه ترجمه صحیفه از اول تا آخر نیز در بین سطور آمده است، بنا به حاشیه آقای نصیری امینی در صفحه اول این نسخه و ترجمه آن به قبل از سال ۷۶۱ هجری تعلق دارد.
عکس از کتابخانه فخرالدّین نصیری امینی ـ تهران