مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   موسسه پژوهشی حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌
موسسه پژوهشی حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
هرم هستی ۱. هرم هستی (نشر)
تحلیلی‌ از مبادی‌ هستی‌شناسی‌ تطبیقی‌
نویسنده: مهدی حائری یزدی
عرفان و انسان امروز ۲. عرفان و انسان امروز (نشر)
گفتگوهایی‌ با دکتر غلامحسین‌ ابراهیمی‌ دینانی‌ ... [ودیگران‌]
به کوشش: مژگان اینانلو
شیعه ۳. شیعه (نشر)
مجموعه مذاکرات با پروفسور هانری کربن
سرشناسه: محمدحسین طباطبایی
نویسنده: آیة الله سید محمدحسین طباطبائی (علامه طباطبائی)
المنطق ، حدود المنطق ۴. حدود المنطق (نشر)
نویسنده: حبیب ابن بهریز
۵. زائر شرق (نشر)
گردآورنده: شهرام پازوکی
۶. منتخب جوگ باسشت (نشر)
خلاصة النظر ۷. خلاصة النظر (نشر)
۸. افلاطون (نشر)
نویسنده: گاستون مر
مترجم: فاطمه خوانساری
۹. دوازده رساله در پارادوکس دروغگو (نشر)
فیلسوف فرهنگ ۱۰. فیلسوف فرهنگ (نشر)
جشن‌نامه استاد دکتر رضا داوری اردکانی
به کوشش: حسین کلباسی اشتری
۱۱. کشف المعاقد فی شرح قواعد العقائد (نشر)
چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه دولتی برلین (آلمان)،به ضمیمه بخشی از کتاب المخلص فخر رازی به خط ناج رازی
نویسنده: محمود حمصی رازی
مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی ۱۲. مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی (نشر)
اعلام النبوة ۱۳. اعلام النبوة (نشر)
اسئلة نجم الدین الکاتبی عن المعالم لفخرالدین الرازی مع تعالیق عزالدولة ابن کمونه ۱۴. اسئلة نجم الدین الکاتبی عن المعالم لفخرالدین الرازی (نشر)
الکاشف (الجدید فی الحکمة) ۱۵. الکاشف (الجدید فی الحکمة) (نشر)
نویسنده: سعد ابن کمونه
۱۶. تحفة المتکلمین فی الرد علی الفلاسفة (نشر)
الفائق فی اصول الدین ۱۷. الفائق فی اصول الدین (نشر)