مراکز مؤسسات
صفحه اصلی   /   مراکز و مؤسسات   /   فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
آثار موجود در کتابخانه
نشر:
مطالعات صفوی ۱. مطالعات صفوی (نشر)
گزیده مقالات همایش پاریس
مترجم: داوود طبایی
۲. هنر و معماری صفویه (نشر)
مترجم: مزدا موحد
رساله در بیان موسیقی شرقی و مقایسه آن با موسیقی اروپایی ۳. رساله در بیان موسیقی شرقی و مقایسه آن با موسیقی اروپایی (نشر)
نویسنده: شارل فونتون
مترجم: ساسان فاطمی
نسیم طرب ۴. نسیم طرب (نشر)
۵. متافیزیک خیال در گلشن راز شبستری (نشر)
نویسنده: نصرالله حکمت
شاهکارهای معماری آسیای میانه سده‌های چهاردهم و پانزدهم ۶. شاهکارهای معماری آسیای میانه سده‌های چهاردهم و پانزدهم (نشر)
یادنامه ی کمال الدین بهزاد ۷. یادنامه ی کمال الدین بهزاد (نشر)
مکتب نگارگری شیراز ۸. مکتب نگارگری شیراز (نشر)
نویسنده: یعقوب آژند
مکتب نگارگری تبریز و قزوین و مشهد ۹. مکتب نگارگری تبریز و قزوین و مشهد (نشر)
نویسنده: یعقوب آژند
مکتب نگارگری هرات ۱۰. مکتب نگارگری هرات (نشر)
نویسنده: یعقوب آژند
۱۱. مهر و حکاکی در ایران (نشر)
نویسنده: محمدجواد جدی
شاه عباس و هنرهای اصفهان ۱۲. شاه عباس و هنرهای اصفهان (نشر)
سه مثنوی خواجوی کرمانی ۱۳. روضة الانوار (ناشر همکار)
نویسنده: خواجوی کرمانی
پندنامه جامی ۱۴. پندنامه جامی (ناشر همکار)