نسخ خطی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ خطی   /   مجموعه ع/73
مجموعه ع/73
محل نگهداری دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد.
شماره نسخه: ۱۰۴۴
کاتب: محمّد بن اخی محمّد بن محمّد
تاریخ کتابت: ۱۱ جمادی الثانی ۹۶۹ق.
ضمن این مجموعه:
فهرست
نویسنده: شیخ طوسی
تعداد سطر: ۲۷